Instytut Filmowy PAT wydał obszerną broszurę, zawierającą szczegółowe instrukcje techniczne

Z odpowiedzi wynikało np., że tylko 15% szkół przeszkoliło nauczycie w technicznej obsłudze aparatów. Ministerstwo zorganizowało szereg jednodniowych kursów dla poszczególnych grup nauczycieli (po 10), nakładając na nich obowiązek przeszkolenia innych. Poza tym staraniem i w opracowaniu Instytutu Filmowego PAT wydano obszerną broszurę, zawierającą szczegółowe instrukcje techniczne. Mimo tych zabiegów w większości szkół tylko jeden nauczyciel (przeważnie fizyk), i to nie koniecznie z zakładu, w którym miała miejsce projekcja, potrafił obsługiwać aparat. Uniemożliwiało to posługiwanie się filmem, gdyż projekcja często nie dochodziła do skutku. Organizacja pokazów nie zawsze była celowa. Wyświetlano filmy poza lekcjami, podczas przerw, łączono oddziały równoległe, a nawet organizowano projekcje dla całego zakładu, zabierano część godziny lekcyjnej innym przedmiotom itp. posunięcia sprowadzały się do formalnego uczynienia zadość żądaniom stawianym przez Ministerstwo. Przyczyniały się do tego opóźnienia obiegu filmów, dochodzące nieraz do czterech dni, które uniemożliwiały też wyświetlanie filmów we wszystkich szkołach danego ośrodka. Traciły na tym przeważnie szkoły przydzielone, które nie otrzymywały wtedy filmów wcale. Ogółem na 3800 przewidzianych projekcji nie odbyło się 196, a więc 5%. Dla poszczególnych przedmiotów ilość nie wyświetlanych filmów wynosiła: dla zoologii 12%, dla zajęć praktycznych 10%, dla fizyki i geografii 4%. Dane te uznać by można za zadowalające, gdyby projekcje, jakie się odbyły, nie budziły zastrzeżeń.