Ankieta obejmowała pytania natury organizacyjnej

W celu jednak zmuszenia nauczycieli do wypowiedzenia się w tak ważnej sprawie Ministerstwo rozesłało kwestionariusz do wypełnienia szkołom objętym planową akcją. Ankieta obejmowała pytania natury organizacyjnej, dotyczącej obsługi aparatów, sposobu, miejsca i czasu wyświetlania filmów, sprawności ich obiegu, oraz pytania merytoryczne, jak korelacja tematów filmowych z zagadnieniami programowymi, przystosowanie filmów do rozkładu materiału, wartości dydaktycznej poszczególnych filmów, wystarczalności i celowości objaśnień tekstowych i metodycznych, wreszcie reakcji młodzieży i ogólnej użyteczności stosowania filmów w nauce szkolnej. Na ankietę odpowiedziały wszystkie szkoły, z tym że tylko 50% odpowiedzi było pełnych. Według sprawozdania Bryckiego pt. Pierwszy rok stosowania filmu jako pomocy szkolnej wynika, że szkoły nie bardzo przejeły się tą akcją, a co za tym idzie, nie przygotowały odpowiednich warunków do jej realizacji i nie starały się złączyć filmu z całokształtem pracy dydaktycznej. Nie zawsze przywiązywano wagę do tego, że z wprowadzeniem filmu zjawiły się na terenie szkoły nowe zagadnienia organizacyjne i dydaktyczne, co do których należało zająć odpowiednie stanowisko i zastanowić się nad organicznym powiązaniem ich z normalnym biegiem życia szkolnego. Przypomnijmy, że film zjawiał się w szkole w ustalonym z góry terminie, co nie zawsze harmonizowało z tokiem zajęć szkoły.