GŁOSY PRASY O ZADANIACH FILMU

Zagadnieniom teorii filmu oświatowego, jego specyficznym wartościom jako źródła wiedzy i możliwościom praktycznego wykorzystania go w pracy pedagogicznej poświęcała wiele miejsca zarówno prasa pedagogiczna, jak filmowa i codzienna oraz, nieliczne wprawdzie, publikacje tego okresu. Lewicki np., w pracy swej pt. Młodzież przed ekranem, poruszał problem wykorzystania fabularnego filmu dla celów pedagogiki. Film fabularny, jego zdaniem, winien być zaliczony do literatury szkolnej tak samo, jak widowiska teatralne. Zagadnienie to nie mieści się w ramach niniejszej pracy. Należy jednak podkreślić, że rola filmu jako specyficznej literatury szkolnej, dobieranej dla młodzieży przy pomocy pedagogów, jest jak najbardziej aktualna do dzisiaj i wymaga oddzielnych studiów. Problem wartości filmu jako źródła wiedzy poruszały artykuły Leopolda Blausteina, opublikowane w latach 1933—1936. Zarówno jego Przyczynki do psychologii imdza kinowego, jak i Wpływ wychowawczy filmu poruszały wiele problemów, związanych z filmem jako pomocą dydaktyczną. Film jako środek poglądowy w nauce szkolnej szczegółowo został omówiony w artykule pt. Z psychologii nauki poglądowej, opublikowanym w „Chowannie”. W artykule tym autor zwrócił uwagę na specyficzne właściwości filmu, stawiające go niejednokrotnie ponad bezpośrednie obserwacje, którym bezsporne pierwszeństwo przypisywała nowa pedagogika.