Pierwsze filmy

Pierwszy film danego cyklu przychodził zawsze w terminie, z czego wynika, że nie Instytut ponosił winę za spowodowane opóźnienia. Były to niedociągnięcia organizacji rezultat opieszałości szkół. Charakterystyczne jest to, że niedociągnięcia w obiegu zaczęły występować intensywnej dopiero w drugim półroczu. Jeśli chodzi o filmy, nauczyciele podnosili brak zharmonizowania tematów filmowych z programem nauczania. Producenci filmowi patrzyli na zjawiska z punktu widzenia reżysera filmowego, który dążył do zainteresowania widza efektami zewnętrznymi i szybką zmianą obrazów, a nie oczami naukowca, szukającego maksimum treści, że w filmach geograficznych podkreślano często rzeczy drugorzędne, ale wpadające w oczy, z zaniedbaniem składników ważniejszych ze stanowiska geografii, etnografii i folkloru, jak np. w filmie pt. Huculszczyzna,  gdzie zbyt wiele miejsca poświęcono tańcom bez uwzględnienia zwyczajów urządzeń życia codziennego. W obrazach przeznaczonych dla fizyki niektóre filmy przedstawiały momenty mniej ważne ze stanowiska nauczania tego przedmiotu, np. w filmie pt. Silnik montaż zamiast pokazu działania i uwzględnienia różnego rodzaju silników. W dziale historii i sztuki wypowiedziano się przeciw stosowaniu filmów, dając pierwszeństwo obrazom epidiaskopowym, a dla języków obcych nowożytnych domagano się filmów, przystosowanych ogólnie do materiału nauczania w poszczególnych klasach.