Stosownie do zadań powstały w Instytucie dwie sekcje

Kiedy w Rzymie czynione były ostatnie przygotowania do otwarcia Międzynarodowego Instytutu, Ministerstwo WRiOP zaproponowało Komitetowi Muzeum zorganizowanie specjalnego Instytutu, mającego na celu produkcję i rozpowszechnianie filmu badawczego, szkolnego i oświatowo-kulturalnego. Propozycja została przyjęta i w drugiej połowie 1928 r. w porozumieniu obu Ministerstw powstał Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa jako jednostka autonomiczna. Stosownie do zadań powstały w Instytucie dwie sekcje: Rolnicza, której kierownikiem został Henryk Wysokiński, i Ogólnooświatowa kierownik inż. Henryk Suchorzewski. Na dyrektora Instytutu powołany został Tadeusz Wojno, profesor Politechniki Warszawskiej. Od początku swej działalności Instytut nawiązał kontakt z analogicznymi instytutami zagranicznymi, a dyrektor Instytutu brał udział w Komisji Ekspertów Międzynarodowego Instytutu w Rzymie. Eto zadań Sekcji Ogólnooświatowej należało: 1) przygotowywanie i nabywanie filmów naukowo-badawczych, pedagogicznych i oświatowo-kulturalnych