Radzimir dębski wikipedia

Tydzień wyświetlania i podniesienie ceny krótkometrażowych filmów tak, aby zniknęła dysproporcja między zarobkiem kina a producenta oraz uregulowanie podatku widowiskowego na obszarze całej Rzeczypospolitej. Stworzone organy nadrzędne: Centralne Biuro Filmowe i Rada Filmowa, zwana powszechnie Radą do Spraw Kultury Filmowej, miały współdziałać nad dalszym rozwojem kinematografii polskiej. Do Rady filmowej zostali powołani: Andrzej Strug jako przewodniczący, K. Błeszyński wiceprzewodniczący, Anatol Stern sekretarz; Karol Irzykowski, Stanisław Zagrodziński, Henryk Finkelstein, Tadeusz Pruszkowski, Wiktor Biegański, Ryszard Ordyński, Czesław Ogończyk- Cieszkowski i Arnold Szyfman członkowie. W celu usystematyzowania swej pracy Rada zorganizowała cztery referaty: Ogólny, Propagandowy, Artystyczny i Filmu Kulturalno-Oświatowego, w skład tego ostatniego weszli: Błeszyński, Biegański i Cieszkowski. W ramach Referatu Kulturalno-Oświatowego została zorganizowana następnie specjalna sekcja filmu naukowego, której członkami zostali poza kierownikami Referatu: inż. Krukowski, płk. Spasowicz, dr Piątek, J. Chełmiński i T. Malze. Referat ten miał przedłożyć wnioski w sprawie obniżenia podatku na programy mieszane, składające się z filmów rozrywkowych i naukowych. Przypuszczalnie więc współdziałał w opracowywaniu omówionych zarządzeń, dotyczących zniżek podatkowych.