Rio cda

Zasadniczym celem tego Referatu było opracowanie planu spopularyzowania i zastosowania filmu kulturalno-oświatowego w szkolnictwie polskim oraz przygotowanie dla władz odnośnych materiałów, dotyczących pedagogicznego wykorzystania filmu w innych krajach. Nasze władze ministerialne miały być poinformowane o działalności takich towarzystw zagranicznych, jak L’Office Cinématographique d’Enseignement et d’Education, na czele którego stał wówczas b. minister Loucheur, a które rozporządzało dzięki pomocy rządu 77 000 m filmu pedagogicznego, obsługując 17 000 szkół francuskich. Trudno ustalić, ile było w tym zasługi Referatu Kulturalno-Oświatowego Rady do Spraw Kultury, ale trzeba stwierdzić, że począwszy od czasopismo pedagogiczne „Oświata i Wychowanie” dużo miejsca poświęca problemom filmu naukowego, informując naszych pedagogów doświadczeniach i osiągnięciach na tym polu poza granicami Polski.Zadanie, jakie sobie postawił Referat Kulturalno-Oświatowy informowania o zastosowaniu filmu w szkolnictwie zagranicznym było dość ważne. W omawianym okresie bowiem obserwujemy wzmożoną, zapoczątkowaną już uprzednio, potrzebę wymiany doświadczeń i poszukiwanie stałych form kontaktów międzynarodowych, które doprowadzą ostatecznie do utworzenia Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Kształcącej.