Mszyce na porzeczkach

Zdjęcia mające znaczenie dokumentów historycznych, zdjęcia dla celów pedagogicznych jako środek poglądowego nauczania we wszystkich dziedzinach wiedzy i sztuki, zdjęcia mające na celu rozwój patriotyzmu, obyczajów, poczucia piękna, uroku pracy jako podstawowego źródła bogactwa Polski, propagandy oraz godziwego uprzyjemnienia czasu. b) Wszechpolski Zjazd B. F. wyraża pogląd, że komisja oświatowa uwzględni znaczenie filmu naukowego jako potężnego czynnika rozwoju i z chwilą rozpoczęcia działalności Urzędu Filmowego, centralizującego całą politykę filmową, będzie z nim współpracowała. Komisja oświatowa przeniesie swoją akcję na teren całej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszechpolski Zjazd B. F. stwierdza, że przemysłowcy filmowi rozumieją państwowo-kulturalne znaczenie filmu naukowego i nawołują odpowiednie czynniki do stworzenia takich warunków, by sprzyjały one rozwojowi filmu naukowego. Wszechpolski Zjazd B. F. apeluje do prasy polskiej o dołożenie starań, by społeczeństwo jak najprędzej zrozumiało i opanowało tak potężny czynnik, jakim jest film jako środek nauki i wychowania. Zjazd stwierdził, że branża filmowa zawsze popierała wysiłki instytucji zainteresowanych w rozwoju kin oświatowych. Uważał jednak, że prowadzenie ich nie powinno być wyłącznym przywilejem władz samorządowych oraz że kina oświatowe muszą ograniczać swą pracę do postawionych sobie celów i winny podlegać ogólnopaństwowym przepisom prawnym i fiskalnym.