Kino włókniarz tomaszów maz

Obrady, na które przybyli przedstawiciele miast i związków w ogólnej liczbie 255 osób, odbywały się w sali kina Komedia przy ul. Jasnej 3. W skład prezydium wszedł m. in. inspektor szkolny Czesław Ogończyk Cieszkowski. Zjazd poparł postulaty wysunięte w memoriale z 15 lipca, 2wracając szczególną uwagę na punkty, dotyczące współpracy z władzami i kwalifikacji filmów. Ponadto Zjazd domagał się powołania do życia specjalnych komisji, złożonych z przedstawicieli centralnej władzy, fachowców oraz przedstawicieli literatury sztuki i nauki, których zadaniem byłoby kwalifikowanie i podkreślanie wartości kulturalnych, artystycznych i dydaktycznych danego filmu oraz stosowanie odpowiednich ulg podatkowych lub całkowite zwalnianie od podatku poszczególnych filmów. Spośród licznych referatów, wygłoszonych na Zjeździe, jeden poruszał zagadnienie kina jako czynnika wychowania. W związku z nim inspektor Cieszkowski zgłosił szereg wniosków dotyczących filmów naukowych, a mianowicie: Wszechpolski Zjazd Branży Filmowej uznaje za konieczne:
a) powołać komisję oświatową, zadaniem której będzie czuwanie nad rozwojem naszej rodzimej kinematografii i swojskiego filmu naukowego oraz opracowywanie gromadzenie filmów ugrupowanych w następujące działy.