Według recenzji „Filmu

Opracowany pod każdym względem nader starannie, obrazuje doniosłość wynalazku Lukasiewicza, obfitość i bogactwo polskich złóż naftowych, rozwój przemysłu naftowego w Polsce oraz jego znaczenie dla naszego życia gospodarczego. Miarą wykonania filmu są ciekawe zdjęcia pracy poszczególnych narzędzi wiertniczych pod ziemią, wykonane na specjalnych modelach”. Recenzent sugerował, że jako cenną pomocą naukową winny nim zainteresować się zarówno Minister- two Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Ministerstwo WRiOP i umożliwić mu rozpowszechnianie. Tym bardziej że jako jeden z nielicznych udanych filmów naukowo-propagandowych, jakie wówczas były do dyspozycji, nie miał konkurencji i mógł być opłacalny finansowo. Film Ci, co czuwają był poświęcony pracy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, zrealizowany w 1931 r. przez Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Następny film Polska w przeszłości i teraźniejszości, produkcji Wydziału Filmowego PAT, urozmaicony różnymi pamiątkami historycznymi i zabytkami sztuki, przedstawiał rozwój ekonomiczny i kulturalny Polski w ostatnich dziesięciu latach. Uroczysty jego pokaz odbył się w Warszawie w kinie Atlantic 13 marca 1931 r.