Filmy kategorii B

Były to filmy o charakterze pomocy naukowej, lecz nie objęte stałym planem obiegowym. Wybór ich i stosowanie pozostawiono szkołom, pod warunkiem, że będą one wyświetlane w ścisłym związku z programem i tokiem nauczania poszczególnych przedmiotów. Filmy zarówno kategorii A, jak B były przeznaczone do wyświetlania na lekcjach. Inną grupę stanowiły filmy kategorii C. Miały one charakter ogólnokształcący i wychowawczy, pozostawione również do swobodnego wyboru i wyświetlania przez szkoły, ale tylko poza lekcjami szkolnymi. W związku z kategorią C Ministerstwo zalecało szkołom, by dążyły do podniesienia estetycznej kultury młodzieży w zakresie sztuki filmowej. Projekcje takie miały poprzedzać pogadanki związane z treścią i artystyczną stroną filmów, wygłaszane pod kierunkiem nauczycieli interesujących się tym zagadnieniem i posiadających odpowiednie przygotowanie. Do wyświetlania na terenie szkół filmów oświatowych oraz fabularnych, uznanych przez Ministerstwo za wychowawcze, były upoważnione i inne instytucje oświatowe, np. Legia Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. gen. J. Sowińskiego i Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. To ostatnie, począwszy od roku szkolnego 1938/1939, miało upoważnienie organizowania pokazów na terenie całej Polski. Filmy, przeznaczone na takie pokazy, dobierała Komisja wyłoniona przez to Towarzystwo, a zatwierdzona przez ministra WRiOP.