Wybór zawodu oraz film zawodoznawczy

O odniesionej korzyści piszą 82 uczennice, czyli 94,2%, w tym 59 uczennic, a więc 67,8%, nadmienia, że dowiedziały się o istnieniu szeregu nieznanych im zawodów, że zapoznały się z istotą pracy w kilkunastu działach i z wymaganiami stawianymi przez poszczególne zawody. Po przeanalizowaniu poszczególnych wypowiedzi Karpowiczowa stwierdza, że zebrany materiał jest wymownym dowodem tego, jak doniosłe znaczenie dla młodzieży ma tzw. preorientacja zawodowa, w której naczelne miejsce winny zająć pogadanki o wyborze zawodu oraz film zawodoznawczy. W dalszym ciągu swego sprawozdania Karpowiczowa nadmienia, że od chwili zastosowania wspomnianego filmu jako ilustracji, a zarazem uzupełnienia pogadanek, zauważono w Pracowni bardzo poważne różnice w ustosunkowaniu się młodzieży do tego zagadnienia. Bezkrytyczne w wielu wypadkach, zupełnie bierne traktowanie kwestii wyboru zawodu ustąpiło miejsca zainteresowaniu, wywołanemu rozważaniami na temat pogadanek i filmu. Karpowiczowa pisze: Niejednokrotnie miałyśmy sposobność stwierdzić, iż pod wpływem filmu, dzięki któremu młodzież w bardzo wielu wypadkach po raz pierwszy mogła zajrzeć do szeregu warsztatów pracy, zmieniał się zasadniczo pogląd tej młodzieży na rękodzieło. Wyrazem tego mogą być chociażby wypowiedziane zdania: „patrząc na film nabrałam chęci do pracy rękodzielniczej”, „po obejrzeniu filmu zrezygnowałam z gimnazjum, gdyż przekonałam się, że szkoły zawodowe są równorzędne” itd. Nieraz film ugruntował już przedtem powzięte zamierzenia, innym razem odwrotnie, zmusił do zmiany decyzji, gdyż bliższe przyjrzenie się pracy w tym zawodzie przekonało, iż nie jest to dla danej jednostki odpowiednie zajęcie. We wszystkich zaś bez wyjątku wypowiedziach rozszerzył widnokrąg, zaznajomił chociaż z kilku działami pracy, zmusił do zastanowienia się i przekonał, że zawodu wybierać lekkomyślnie nie można, że trzeba przed powzięciem decyzji zawód dobrze poznać i stwierdzić, czy się do niego ma prawdziwe zamiłowanie, czy się odpowiada warunkom zarówno fizycznym, jak psychicznym, stawianym przez zawód, i czy warunki materialne pozwalają na nauczenie się obranego zawodu.