Cda filmy lektor

Zapotrzebowanie zaś ośrodków oświatowych ograniczało się do minimum. Produkcja ta, z góry skazana na deficyt, nie była więc podejmowana przez prywatnych przedsiębiorców. Nawoływania o stworzenie znośnych warunków egzystencji samorządy systematycznie ignorowały, co doprowadziło do zamknięcia kin. Wobec takiej sytuacji związki zawodowe usprawiedliwiały niepodejmowanie zadań kulturalno-oświatowych przez przemysł filmowy. W „Kinie dla wszystkich” czytamy: Rzeczą jest chyba zrozumiałą, że pomimo najlepszych chęci i uczuć obywatelskich organizacje te nie mogą narzucać członkom różnych zadań społecznych i propagandowych, zanim nie zapewnią im elementarnych podstaw bytu. Przecież i państwo nie może żądać obowiązków od swych obywateli, zanim nie określi ich praw. Tym wszystkim doniosłym i pilnym zadaniom podołać nie możemy, gdyż wszystkie nasze wysiłki i próby w tym kierunku rozbijały się stale o ślepy mur uprzedzeń i o chaotyczną politykę fiskalną władz miejskich. Nie może być mowy o poważnej produkcji, np. filmów kulturalnych, tam, gdzie nie ma jednolitego podatku co za tym idzie, normalnej kalkulacji. Skoro więc państwo żąda od nas produkcji filmów kulturalnych, to powinno nam umożliwić to zadanie. Walka o polepszenie bytu polskiej kinematografii będzie zawsze argumentowana potrzebą podjęcia zaniedbanej dotychczas produkcji filmów kulturalno-oświatowych.
Nadzieja na polepszenie sytuacji zaświtała w związku z utworzeniem projektowanego Centralnego Urzędu Filmowego. Urzędu, „który, wyzwalając kina spod samowoli magistrackiej i idąc na rękę potrzebom krajowego przemysłu filmowego, zapoczątkuje w tej mierze nowy i dodatni okres”. Urząd Filmowy miał zapewnić należytą opiekę państwa w dziedzinie zadań kulturalnych, artystycznych i społecznych. Wykonanie tych zadań członkowie branży filmowej pragnęli zatrzymać w swoich rękach, uważając się za odpowiedzialnych i uświadomionych obywateli państwa. Zdajemy sobie sprawę zarówno z natury tych zadań informowało wspomniane czasopismo jak i z potęgi, jaką w tej dziedzinie stanowi film.