Kino włókniarz tomaszów maz

Obrady, na które przybyli przedstawiciele miast i związków w ogólnej liczbie 255 osób, odbywały się w sali kina Komedia przy ul. Jasnej 3. W skład prezydium wszedł m. in. inspektor szkolny Czesław Ogończyk Cieszkowski. Zjazd poparł postulaty wysunięte w memoriale z 15 lipca, 2wracając szczególną uwagę na punkty, dotyczące współpracy z władzami i kwalifikacji filmów. Ponadto Zjazd domagał się powołania do życia specjalnych komisji, złożonych z przedstawicieli centralnej władzy, fachowców oraz przedstawicieli literatury sztuki i…

Read More

Julian kornhauser pochodzenie

W przemówieniu inauguracyjnym znowu podkreślono wielkie znaczenie kina dla pedagogiki i kultury. „Młodzież nasza mówił prezes S. Zagrodziński zamiast suchych wykładów o krajach zagranicznych, winna raczej zapoznawać się z nimi na magicznym płótnie kina. Uważam, że kino jest najwspanialszym środkiem wymiany kultury albo wzajemnego rozpoznawania się poszczególnych narodów”. Duży nacisk położyli organizatorzy wystawy na dział dydaktyczny, składający się z dwóch części: teoretycznej i pokazu filmów. Część teoretyczna zapoznawała szeroką publiczność z ówczesnym stanem filmu naukowego (film…

Read More

Ilu polskich lotników uczestniczyło w bitwie powietrznej o anglię

Aby przełamać opory uprzedzeń i skłonić Ministerstwo do dalszych kroków, filmowcy postanowili ukazać swój dotychczasowy dorobek szerokim rzeszom społeczeństwa oraz zapropagować kulturalne i artystyczne znaczenie kina. Temu właśnie celowi miała służyć wystawa foto-kinematograficzna, zorganizowana w czasie od 8 IX do 3 X 1927 r. w Dolinie Szwajcarskiej pod egidą Polskiego Związku Przemysłowców Filmowych i Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. Organizatorzy wierzyli, że wystawa skonsoliduje rozdrobnione dotychczas wysiłki, skoncentruje je i tym samym wzmoże. Zademonstruje przed szerokim forum…

Read More

Fabryka wedla noc muzeów

Jeśli zważymy głosi memoriał że kilkusetmetrowe dodatki jako wykonane w kraju stanowią częstokroć clou programu, że w treści są zawsze propagandowo-polityczne, naukowe, kulturalno-oświatowe lub etnograficzne, musimy przyznać, że są one ze stanowiska państwowego stokroć bardziej wartościowe niż jakaś przeciętna opowieść zagraniczna”. Ulgi podatkowe od takich programów, w które wchodzi dodatek krajowy oprócz podstawowego filmu zagranicznego, winny być stosowane według tej propozycji proporcjonalnie do metrażu i wartości filmów. Memoriał podkreślał fakt, że Magistrat warszawski stosował takie…

Read More

Samsung rl55vte1l sveta po angielsku

Pierwsze ustępstwa wywalczono w początkach 1927 r. Dnia 19 lutego minister Spraw Wewnętrznych podpisał okólnik, określający maksymalną wysokość podatku na 60% zamiast dotychczasowych 100%. Stawka podatkowa dla filmów o treści ściśle naukowej pozostała jak dotychczas, tzn. 10%. Okólnik jednak zaznaczał, że: uznaje się za wskazane, aby związki komunalne stosowały ulgowe stawki podatkowe dla takich filmów, niezależnie od miejsca ich produkcji, które szerzą wśród ludności wiedzę o kraju ojczystym, jego przyrodzie, życiu i kulturze [oraz, że] uznaje…

Read More

Cda filmy lektor

Zapotrzebowanie zaś ośrodków oświatowych ograniczało się do minimum. Produkcja ta, z góry skazana na deficyt, nie była więc podejmowana przez prywatnych przedsiębiorców. Nawoływania o stworzenie znośnych warunków egzystencji samorządy systematycznie ignorowały, co doprowadziło do zamknięcia kin. Wobec takiej sytuacji związki zawodowe usprawiedliwiały niepodejmowanie zadań kulturalno-oświatowych przez przemysł filmowy. W „Kinie dla wszystkich” czytamy: Rzeczą jest chyba zrozumiałą, że pomimo najlepszych chęci i uczuć obywatelskich organizacje te nie mogą narzucać członkom różnych zadań społecznych i propagandowych, zanim…

Read More

Biegunka u cieląt domowe sposoby

Zadania, jakie stanęły przed polską kinematografią w nadchodzącym okresie, koncentrowały się głównie wokół dwóch zasadniczych problemów: unormowania stosunku polskiego przemysłu filmowego wobec państwa; walki o polepszenie warunków ekonomicznych przedsiębiorstw filmowych. Od pomyślnego zlikwidowania tych niedomagań uzależniony był też w znacznej mierze interesujący nas rozwój krótkiego metrażu wykorzystanie go do celów oświatowych. Już w minionym okresie niejednokrotnie poruszana była sprawa u- tworzenia jednej organizacji rządowej, która ześrodkowałyby wszystkie zagadnienia związane z polską wytwórczością filmową. Kapitalistyczny rząd odnośnie zagadnień filmowych ograniczał…

Read More
1 34 35 36