Inspiratorem tej akcji i jej organizatorem była kierowniczka działu preorientacji dr Ludmiła Karpowiezowa

Planową i przemyślaną akcję rozpowszechniania filmu dydaktyczno-zawodoznawczego prowadziła w dalszym ciągu Warszawska Poradnia Zawodowa Stowarzyszenia Służba Obywatelska. Inspiratorem tej akcji i jej organizatorem była kierowniczka działu preorientacji tej poradni, dr Ludmiła Karpowiezowa. W czasie podróży do Wiednia i Berlina miała ona możność skonfrontowania naszego dorobku w tej dziedzinie z zagranicznym. Uwagę jej zwrócił niemiecki cykl filmów pt. Schaffende Hände, który poruszał podobne zagadnienia, jak nasz, Szkolnictwo zawodowe żeńskie, tylko ukazywał inne zawody. Ta pierwsza akcja systematycznego wykorzystania filmu dydaktycznego była naszą chlubą i wyprzedziła dezyderaty dotyczące tego problemu, postawione na Kongresie w Rzymie, gdyż rozpoczęła się już w 1931 r. W celu zebrania. materiałów do dalszej działalności i zorientowania się w korzyściach odniesionych przez młodzież poradnia przeprowadziła ankietę wśród dzieci VII oddziałów szkół powszechnych w Warszawie, objętych opieką poradni, i wśród V, VI i VII klas Państwowego Gimnazjum w Białymstoku. Tytuł ankiety brzmiał: „Jaką korzyść odniosłam z wysłuchania pogadanki o wyborze zawodu i obejrzenia filmu zawodo- znawczego”.
Na ankietę dzieci wypowiadały się samodzielnie, przesyłając odpowiedzi wprost do Poradni. Odpowiedzi wpłynęło z Warszawy 478, z Białegostoku 87, razem 565.